Omgaan met gegevens

En hoe ik dit doe

Op maandag 28 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AGV regelt dat er in alle Europese landen hetzelfde wordt omgegaan met de bescherming van persoonsgegevens. Vanwege deze nieuwe wetgeving moet ik u als (oud-)cliënt informeren over hoe ik met uw persoonlijke gegevens omga.

Over uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als therapeute/masseuse een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens vindt behandeling plaats.

With Joy gevestigd aan de
Korrelhoed 44
7324 CZ Apeldoorn,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

With Joy
www.with-joy.nl
Korrelhoed 44
7324 CZ Apeldoorn
0644259134

Verwerking persoonsgegevens

With Joy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

  • Gezondheid, t.b.v.. de massages, reiki of holistische therapie (behandelplan)
  • Privéomstandigheden, t.b.v.. reiki of holistische therapie (behandelplan)

Zoals aangegeven op de website wordt er een intakeformulier toegestuurd waarin de persoonsgegevens en de klachten worden ingevuld. Deze wordt tijdens het eerste consult besproken. Dit dossier is alleen door mij inzichtelijk.

Het doel en de grondslag van de verwerking persoonsgegevens

With Joy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Afhandelen van uw betalingen
- Bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering van de dienstverlening
- Informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
- Bij wettelijke verplichtingen, zoals het doen van belastingaangifte
- Het bijhouden van een dossier voor de voortgang van de behandeling

Bewaartermijn persoonsgegevens

With Joy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

Klantenbestand
Bewaartermijn: zolang u mijn cliënt bent

Reden Personalia

- Afhandeling betalingen
- Bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering van de dienstverlening
- Informeren over wijzigingen van diensten en producten
- Mijn diensten te kunnen leveren

Delen van persoonsgegevens met derden

With Joy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. With Joy gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen en bedrijven:

  • TransIP / WordPress: voor het hosten van de website
  • Excel: voor de boekhouding
  • Word: voor het bijhouden van het klantendossier

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

With Joy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen via info@with-joy.nl. With Joy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het de e-mail. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. With Joy zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging persoonsgegevens

With Joy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de e-mail.

Met liefdevolle
aandacht voor jou

Een ontspannende massage of healing gegeven vanuit het hart